Etusivu

Päiväkummun Omakotiyhdistys toimii Vantaan Päiväkummun alueen asukkaiden asuinympäristön vaalijana ja kehittäjänä sekä edunvalvojana.

Tavoitteenamme on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, jossa on hyvä elää ja toimia sekä käydä koulua ja päiväkotia.

Omakotiyhdistys on toimittanut Vantaan kaupungille neljä kirjelmää koskien Päiväkummun alueen kehittämistä ja havaittuja ongelmia katujen kunnossapidossa:

- ulkoilureittien kehittäminen Päiväkummun alueella erityisesti hiihtolatuverkoston osalta

- talvikunnossapidossa havaitut ongelmat

- Tuulikintien jalkakäytävän jatkaminen Ester Koskelaisen puiston kohdalla

- Peijaksentien ja Päiväkummuntien kunto, tien pohjan pettämisestä aiheutuneet ongelmat
...

View on Facebook

Päiväkummun Omakotiyhdistys on jättänyt valituksen Vantaan kaupunginvaltuuston yleiskaava 2020 päätökseen koskien mahdollista lumenkaatopaikkaa asuinalueemme välittömässä läheisyydessä.

Päiväkummun omakotiyhdistys vaatii, että Koivukylänväylän ja Lahdenväylän liittymän välittömässä läheisyydessä olevan alueen (Koivukylän suuralue, Koivukylänväylän/Lahdenväylän liittymä, kiinteistötunnus 92-415-8-5) ET merkinnällä oleva tontti tulee muuttaa yleiskaavassa VL-alueeksi.

Vaatimuksen perusteina ovat, että alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee olemassa olevaa asutusta sekä em. alueen lähelle on tulossa yleiskaava 2020 ehdotuksen mukaisesti uutta asutusta Sahamäen AP-alueelle. Lisäksi Lahdenväylän ja Lahdentien välinen vastapäinen alue on jo muutettu yleiskaavaehdotuksessa VL-alueeksi.

ET-merkitty alue rajautuu Kuusijärvelle johtavaan keskeiseen kevyenliikenteen väylään. Siihen ei sovi ympäristöhaittoja aiheuttava toiminta, kuten Vantaan kaupungin kaavailema lumenkaatopaikka, jollaisen hajuhaitta heikentäisi merkittävästi Kuusijärven ja Sipoonkorven toimivuutta virkistysalueena. Toiminnasta aiheutuvat päästöt, kuten melu, pöly ja ilmansaasteet ovat ristiriidassa sekä virkistyskäytön että pientaloasumisen kanssa.

Kyseisen alueen ET-merkintä aiheuttaisi asuinaluetta Lahdenväylän liikennemelulta suojaavan metsän & kallion poistamisen, joka lisäisi merkittävästi jo ennestäänkin korkeita meluarvoja läheisillä asuinaluilla, erityisesti yleiskaava 2020:ssa laajennetulla Etelä-Päiväkummun (Sahamäki) pientaloalueella. Olemassa olevan Päiväkummun pientaloalueen asuinkatujen kautta kulkeva raskas liikenne lisääntyisi merkittävästi, koska kyseiselle ET-alueelle ei voida nykyisellään järjestää kulkua muuten kuin asuinalueen kautta.
...

View on Facebook

Päiväkummun Omakotiyhdistyksen hallitus vuodelle 2021

pj Jari Ahokas
vpj Mika Salmi
rahastonhoitaja Päivi Isotalo
sihteeri Tuula Haavasoja

jäsenet:
Eero Ahlström
Aino Hämäläinen
Veijo Jaaranen
Osmo Kähkönen
Tuomo Mickelsson
Kalevi Peltonen
Juha Sorvala
...

View on Facebook

Omakotiyhdistyksen yleiskaava 2020 ehdotukseen jätettyyn lausuntoon on saatu kaupungin vastaus. Valitettavasti lumenkaatopaikkaa ei olla siirtämässä pois asuinalueemme välittömästä läheisyydestä.

Annettujen lausuntojen yhteenveto:

Koivukylänväylan ja Lahdenväylän liittymän läheisyydessä oleva yleiskaavan ET-alue tulee muuttaa yleiskaavassa TP/TY/TT tai VL-alueeksi. Kyseiseen sijaintiin ei sovi haittoja aiheuttavaa toimintaa, kuten esimerkiksi lumenkaatopaikkaa, jollaisen hajuhaitta heikentäisi merkittävästi Kuusijärven ja Sipoonkorven toimivuutta virkistysalueena. Muutkin päästöt, kuten melu, pöly, ilmansaasteet sekä vesistöihin kohdistuvat päästöt ovat ristiriidassa sekä virkistyskäytön että olemassaolevan sekä suunnitellun asumisenalueiden kanssa. Alue sijaitsee pohjavesialueella,
jonne ei sovellu lumenvastaanoton kaltaista toimintaa. ET-alue
vaikuttaisi lisäksi perinnemaisemaan, joka näkyy pitkälle Hiekkaharjuun asti.

Kaupungin vastine:

Päiväkummun eteläosassa oleva ET-alue on varaus lumenvastaanottopaikkaa varten. Vantaan lumenvastaanottopaikkaverkoston kehittämisen tavoitteena on, että lähin lumenvastaanottopaikka sijaitsisi kolmen kilometrin sateella kerättävästä paikasta. Koivukylän alueella ei ole lumenvastaanottopaikkaa. Lähimmät ovat pääradan länsipuolella
Kulomäessä ja Koivuhaassa. Koivukylän alueen lumenvastaanottopaikka on haettu tämän takia pääradan itäpuolelta, jolloin se parhaiten täydentäisi lumenvastaanottopaikkojen verkostoa. Soveliain paikka on työpaikka-alueeksi varattu Hakkilan alue, jolloin alue palvelee sekä
Koivukylän tiivistä asutusta että Hakkilan työpaikka-aluetta. Valkealähteen pohjavesialueen takia sen on sijaittava Koivukylänväylän pohjoispuolella, ts. ET-alue ei ole pohjavesialueella. Mm. vaihtoehtona ollut Koivukylän pääradan viereinen ET-alue ympäristöineen on Valkealähteen pohjavesialuetta. Valumavedet virtaavat lanteen Keravanjoelle.

Myös muilla vaihtoehtoisilla sijainneilla lumenvastaanottoalue kuuluu aina jonkin vesistön valuma-alueeseen. Tämä edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä ympäristöluvassa annetaan tarvittavat määräykset pintavesien suojelemiseksi. Koivukylän lumenvastaanottopaikka sijaitsee liikennemelualueella Lahdenväylän vieressä. Alue ei sovellu asumiselle eikä virkistykselle, alue ei ole myöskään luonnonsuojelun kannalta arvokasta aluetta. ET-alueen pohjoisrinne jää lähivirkistysalueeksi, joka toimii myös suojavyöhykkeenä Päiväkummun ja Kuusijärven välistä kevyen liikenteen reittiä vastaan. Päiväkummun asutus on noin 150 metriä lumenvastaanottopaikasta luoteeseen. Lumenvastaanottopaikan ja asutuksen välissä on lähivirkistysalueeksi osoitettu metsäalue.

Yleiskaavaehdotuksessa esitetty varaus rajautuu etelässä asemakaavoitettuun teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T), jossa toimii DSV:n logistiikkakeskus. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen aluetta (TT).

Lumenvastaanottopaikan liikenne ei ohjaudu asuntoalueelle vaan Koivukylänväylälle. Alue soveltuu tiiviisti rakennetun Koivukylän keskustan ja Hakkilan työpaikka-alueen lumen vastaanottopaikaksi. Pohjoisesta Päiväkummun suunnasta alueelle tulee vain mahdollisesti itse asuntoalueelta kerättävää lunta.
...

View on Facebook