Etusivu

Päiväkummun Omakotiyhdistys toimii Vantaan Päiväkummun alueen asukkaiden asuinympäristön vaalijana ja kehittäjänä sekä edunvalvojana.

Tavoitteenamme on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, jossa on hyvä elää ja toimia sekä käydä koulua ja päiväkotia.

Päiväkummun Omakotiyhdistyksen hallitus vuodelle 2021

pj Jari Ahokas
vpj Mika Salmi
rahastonhoitaja Päivi Isotalo
sihteeri Tuula Haavasoja

jäsenet:
Eero Ahlström
Aino Hämäläinen
Veijo Jaaranen
Osmo Kähkönen
Tuomo Mickelsson
Kalevi Peltonen
Juha Sorvala
...

View on Facebook

Omakotiyhdistyksen yleiskaava 2020 ehdotukseen jätettyyn lausuntoon on saatu kaupungin vastaus. Valitettavasti lumenkaatopaikkaa ei olla siirtämässä pois asuinalueemme välittömästä läheisyydestä.

Annettujen lausuntojen yhteenveto:

Koivukylänväylan ja Lahdenväylän liittymän läheisyydessä oleva yleiskaavan ET-alue tulee muuttaa yleiskaavassa TP/TY/TT tai VL-alueeksi. Kyseiseen sijaintiin ei sovi haittoja aiheuttavaa toimintaa, kuten esimerkiksi lumenkaatopaikkaa, jollaisen hajuhaitta heikentäisi merkittävästi Kuusijärven ja Sipoonkorven toimivuutta virkistysalueena. Muutkin päästöt, kuten melu, pöly, ilmansaasteet sekä vesistöihin kohdistuvat päästöt ovat ristiriidassa sekä virkistyskäytön että olemassaolevan sekä suunnitellun asumisenalueiden kanssa. Alue sijaitsee pohjavesialueella,
jonne ei sovellu lumenvastaanoton kaltaista toimintaa. ET-alue
vaikuttaisi lisäksi perinnemaisemaan, joka näkyy pitkälle Hiekkaharjuun asti.

Kaupungin vastine:

Päiväkummun eteläosassa oleva ET-alue on varaus lumenvastaanottopaikkaa varten. Vantaan lumenvastaanottopaikkaverkoston kehittämisen tavoitteena on, että lähin lumenvastaanottopaikka sijaitsisi kolmen kilometrin sateella kerättävästä paikasta. Koivukylän alueella ei ole lumenvastaanottopaikkaa. Lähimmät ovat pääradan länsipuolella
Kulomäessä ja Koivuhaassa. Koivukylän alueen lumenvastaanottopaikka on haettu tämän takia pääradan itäpuolelta, jolloin se parhaiten täydentäisi lumenvastaanottopaikkojen verkostoa. Soveliain paikka on työpaikka-alueeksi varattu Hakkilan alue, jolloin alue palvelee sekä
Koivukylän tiivistä asutusta että Hakkilan työpaikka-aluetta. Valkealähteen pohjavesialueen takia sen on sijaittava Koivukylänväylän pohjoispuolella, ts. ET-alue ei ole pohjavesialueella. Mm. vaihtoehtona ollut Koivukylän pääradan viereinen ET-alue ympäristöineen on Valkealähteen pohjavesialuetta. Valumavedet virtaavat lanteen Keravanjoelle.

Myös muilla vaihtoehtoisilla sijainneilla lumenvastaanottoalue kuuluu aina jonkin vesistön valuma-alueeseen. Tämä edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä ympäristöluvassa annetaan tarvittavat määräykset pintavesien suojelemiseksi. Koivukylän lumenvastaanottopaikka sijaitsee liikennemelualueella Lahdenväylän vieressä. Alue ei sovellu asumiselle eikä virkistykselle, alue ei ole myöskään luonnonsuojelun kannalta arvokasta aluetta. ET-alueen pohjoisrinne jää lähivirkistysalueeksi, joka toimii myös suojavyöhykkeenä Päiväkummun ja Kuusijärven välistä kevyen liikenteen reittiä vastaan. Päiväkummun asutus on noin 150 metriä lumenvastaanottopaikasta luoteeseen. Lumenvastaanottopaikan ja asutuksen välissä on lähivirkistysalueeksi osoitettu metsäalue.

Yleiskaavaehdotuksessa esitetty varaus rajautuu etelässä asemakaavoitettuun teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T), jossa toimii DSV:n logistiikkakeskus. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen aluetta (TT).

Lumenvastaanottopaikan liikenne ei ohjaudu asuntoalueelle vaan Koivukylänväylälle. Alue soveltuu tiiviisti rakennetun Koivukylän keskustan ja Hakkilan työpaikka-alueen lumen vastaanottopaikaksi. Pohjoisesta Päiväkummun suunnasta alueelle tulee vain mahdollisesti itse asuntoalueelta kerättävää lunta.
...

View on Facebook

Syyskokouksessa 17.11.2020 päätettiin seuraavista asioista:

- yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jari Ahokas
- hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle
* Tuomo Mickelsson, Veijo Jaaranen, Aino Hämäläinen, Tuula Haavasoja sekä Mika Salmi
- hallituksessa jatkavat viime vuonna valitut
* Päivi Isotalo, Osmo Kähkönen, Juha Sorvala, Kalevi Peltonen sekä Eero Ahlström
- toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin
* budjetoitu nollatulos vuodelle 2021
* jäsenmaksu pysyy 27 eur/vuosi ja perhejäsenen maksuna 12 eur/vuosi
- kokouksista tiedotetaan kuten ennenkin
* FB-sivut / nettisivut / email postituslista / kadunvarsikyltit / kevättiedote / Päiväkumpu-lehti
- yhdistys seuraa Vantaan yleiskaava 2020 käsittelyä ja reagoi Koivukylän liittymän läheisen TT/ET tontin kaavoitukseen aiemmin laaditun lausuman mukaisesti
* emme halua häiritsevää toimintaa asuinalueen ja Kuusijärven välittömään läheisyyteen
- Peijaksentien ja Päiväkummuntien kunto aiheuttaa ongelmia läheisille kiinteistöille, olemme yhteydessä kaupungin suuntaan asiasta.
...

View on Facebook

Omakotiyhdistyksen syyskokous ti 17.11.2020 klo 18.30 Päiväkummun koululla & Teams verkkokokouksena. Tervetuloa mukaan paikan päälle (kahvitarjoilu, suosittelemme kasvomaskin käyttöä) tai netin välityksellä.

Esityslista

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN MUILLE LÄSNÄOLEVILLE

5. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

6. TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT JA PALKKIOT

Vuoden 2020 käytäntö: Johtokunnan varsinaisille jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Kalustovastaaville maksetaan korvauksena 35 euroa/kk. Kulut ja toiminnantarkastajien palkkiot korvataan laskua vastaan.

7. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2021


8. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE

Hallituksessa tulee olla vähintään 6 ja enintään 14 jäsentä. Hallitukselle ei valita varajäseniä.

Viime syyskokouksessa valittiin kaudelle 2020-2021 Päivi Isotalo, Osmo Kähkönen, Juha Sorvala, Kalevi Peltonen ja Eero Ahlström.

Erovuorossa ovat Tuomo Mickelsson, Veijo Jaaranen, Aino Hämäläinen, Tuula Haavasoja, Mika Salmi ja Satu Salokorpi

9. TOIMINNANTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUODELLE 2021

10. MÄÄRÄTÄÄN VUODEN 2021 JÄSENMAKSU SEKÄ PERHEENJÄSENEN JÄSENMAKSU

11. KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

12. KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2021

13. PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN TILAISUUKSIEN ILMOITUSTAVASTA

14. EVÄSTYKSET HALLITUKSELLE

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
...

View on Facebook